loader image

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znanym dalej RODO. Poniżej znajdują się informacje na temat tego przetwarzania.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel z siedzibą w Strzegomiu pod adresem ul. Wesoła 1, 58-150 Strzegom, NIP: 8840002525, e-mail: firma@kiszkiel-granit.pl

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania

Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych wynikają z profilu działalności Administratora oraz prowadzonych działań biznesowych. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach:

1) realizacji umów zawartych z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) finansowo-księgowych, w szczególności w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych (art. 6 lit. c RODO);

 • 3) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora (art. 6 lit. f RODO), w tym w celach: a. dowodowych, w szczególności w związku z rozpatrywaniem reklamacji i roszczeń;
 1. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 2. marketingu bezpośredniego, pozyskiwania zamówień i kontraktów;
 3. archiwalnych, statystycznych i analitycznych, w tym związanych z oceną jakości, optymalizacją produkcji, badaniem satysfakcji klientów.

 

 1. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę, NIP, numer rachunku bankowego oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje przetwarzanie danych.

 1. Źródło pochodzenia danych osobowych

Firma Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez, telefon, pocztę tradycyjną, formularze elektroniczne, kontakt bezpośredni i inne) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba współpracuje).

 

 1. Odbiorcy danych

W związku z opisanymi wyżej celami, odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

1) podwykonawcy i podmioty wykonujące na rzecz administratora usługi, w związku ze świadczeniem których dochodzi do przetwarzania danych osobowych, np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarie prawne;

2) organizatorzy przetargów i innych postępowań, w ramach których administrator ubiega się o udzielenie zamówień;

3) podmioty, na rzecz których administrator realizuje zamówienia i kontrakty;

4) podmioty i organy uprawnione do żądania danych na mocy obowiązujących przepisów, np. komornicy, organy wymiaru sprawiedliwości.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak długo będą do tego istnieć podstawy prawne i faktyczne, w szczególności do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują administratorowi przechowywać dane lub też okresu, w którym administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków, czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu (art. 21 RODO), lub jeśli Administrator ustali, że Państwa dane się zdezaktualizowały.

Część danych możemy przechowywać przez dłuższy okres, dla celów archiwalnych, analitycznych lub statystycznych.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zakres tych praw i przypadki, w których można z nich skorzystać, określają przepisy prawa, w szczególności art. 15 i następne RODO. Administrator rozpatrzy zasadność Państwa wniosku lub sprzeciwu i ustosunkuje się do niego zgodnie z przepisami.

W celu realizacji Państwa uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: firma@kiszkiel-granit.pl, lub pocztą tradycyjną na adres: Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel, Aleja Wojska Polskiego 46, 58-150 Strzegom. Przysługuje Państwu ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza obowiązujące przepisy.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy lub prowadzenia innych zgodnych z prawem działań.

Z poważaniem,

Administrator Danych Osobowych

Kamieniarstwo Zenon Kiszkiel